Onze identiteit

Waar staan wij voor?

Vanaf 2016 maakt De Rehobothschool deel uit van de “Stichting Gave-scholen”, voorheen de SHS. In deze stichting hebben we de blik op de toekomst en onze wortels in het verleden. De andere drie hervorm­de basisscholen van onze xtichting zijn de Patrimo­niumschool, TOV en De Bron.

De grondslag van de stich­ting die onze scholen be­stuurt, is de Bijbel als Gods Woord, zoals verwoord in de Drie Formulieren van Enig­heid. Deze drie belijdenisge­schrif­ten, die naast de Bij­bel worden genoemd, nemen niet de plaats van de Bijbel in, maar willen de inhoud en de ver­banden van het Woord van God onder woorden bren­gen.

Als leerkrachten hebben we de taak de leerlingen vanuit deze grondslag te begeleiden. Tevens willen we wegwijzers voor hun leven zijn naar de normen van het Woord van God. In de praktijk van het dage­lijks schoolleven betekent dit:

  • Op maandagmorgen vindt er met het team een weekopening plaats en op vrijdag een weeksluiting, met gebed en overdenking.
  • Met de leerlingen vanaf groep 3 wordt op maandag een weekopening gehou­den, waarbij we met elkaar liederen zingen.
  • Met alle groepen zingen we voor iedere vakantie buiten op het schoolplein.
  • Ieder dagdeel wordt be­gonnen en geëindigd met ge­bed. Ook wordt er samen met de leerlingen gebeden in bijvoorbeeld een kringgebed.
  • Drie keer per week wordt er uit de Bijbel verteld. Hierbij maken we gebruik van de methode Levend Water.
  • Iedere week wordt de schoolpsalm aangeleerd en op vrijdag is ruimte voor verwerkingvan het thema in het werkboek van Levend Water.
  • We vinden het belangrijk om onze leerlingen Bijbelkennis, de psalmen en christelijke liederen aan te leren. We gebruiken voor het aanleren van liederen met name de bundel Op Toonhoogte van de HGJB. Daarnaast worden er ook andere liederen gezongen en aangeleerd. Hierbij wordt steeds goed gekeken naar de inhoud van het lied.
  • De christelijke feesten Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pink­steren nemen een belangrijke plaats in. De vieringen van Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vinden samen met de ouders, in de groep of in de kerk plaats.
  • Het onderwijs wordt gegeven in het licht van door de Bijbel aangereikte normen en waarden zoals bijvoorbeeld: dienstbaarheid en verantwoordelijkheid te­genover God de Schepper, de medemens en de schepping. Geloofsopvoeding vindt niet alleen plaats tijdens de Bijbelles, maar is gedurende de hele schooldag een gegeven.
  • Bij alle bin­nen- en buitenschoolse acti­viteiten vinden we het belangrijk om te leven, te handelen en te wandelen zoals de Here God dat van ons vraagt. Dat betekent dat we ons steeds spiegelen aan Zijn woord en ons daardoor willen laten leiden. Hierbij is het gesprek met ouders/verzorgers en met elkaar steeds nodig en belangrijk.