MR

Op school is een medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders kunnen mee denken, mee praten en mee beslissen over de ontwikkelingen binnen de school. De MR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders. Van ouders die zich verkiesbaar willen stellen voor de MR wordt verwacht dat zij de grondslag en doelstelling van de school onderschrijven.

Samen met directie en bestuur is de MR verantwoordelijk voor het werken aan goed onderwijs in een veilige omgeving. Het bestuur van de school is wettelijk verplicht om instemming en/of advies aan de MR te vragen over allerlei zaken die met de school te maken hebben.
Enkele voorbeelden: 
- Adviesrecht: vakantierooster, meerjarig beleidsplan, vaststellen of wijzigen begroting, benoemingsbeleid. 
- Instemmingsrecht: anti-pestbeleid, vaststellen schoolgids, schoolreglement, zorgplan, inzet van ouders in de school, besteding ouderbijdrage, regels m.b.t. veiligheid en gezondheid. 
De MR kan ook zelf altijd ongevraagd advies geven aan het bestuur en de directie.

Naast de MR is er ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapraad) voor de 4 Hervormde scholen. Hierin is de MR vertegenwoordigd met 1 personeelslid en 1 ouder. De GMR bespreekt vooral zaken die voor alle Hervormde scholen gelden. Voor zaken die u bezighouden en waarvan u graag zou zien dat ze door de MR worden besproken, kunt u contact opnemen met één van de MR leden. De MR stelt uw inbreng en betrokkenheid zeer op prijs!

De MR is via email bereikbaar: mrrehoboth@rehobothschool.nu  Hier kunt u ook de notulen opvragen om deze te lezen.

De leden van de MR zijn:

Namens de ouders:

  • Arina Post (voorzitter)
  • Janna Reuvers
  • Henk de Visser
  • Hendrieke de Bruin

Namens school:

  • Corine van Kooten
  • Lieneke Steenbeek
  • Jeannette Kleermaker
  • Nelleke van Driel (secretaris)

De directie is adviserend aanwezig bij (een deel van) de vergadering van de MR.

Wilt u het jaarverslag of de missie en visie van de MR lezen, klik dan op één van de onderstaande buttons.

Jaarverslag 2020/2021 Visie en Missie 2021